Brukermedvirkning, et paradigmeskifte!

De siste tiårene i forrige århundre vil i ettertidens lys trolig fremstå som epoken for  demokratisering og ansvarliggjøring av brukerne av helsetjenester. Det  naturvitenskaplige medisinske paradigmet som enerådende for forståelse av helse-  og sykdom ble utfordret. Det har etter hvert utviklet seg en generell holdning om at  dersom behandlingen skal bli vellykket, må pasienten delta i hele behandlingsforløpet, enten tilstanden forventes å være langvarig eller ha et kortere forløp. Informasjon  og kunnskap blir en viktig forutsetning for medvirkning både som en demokratisk  rettighet og som en nødvendig forutsetning for å sikre god kvalitet i tjenestetilbudet  og riktig bruk av ressurser. Brukermedvirkning er lovpålagt (Lov om helseforetak § 35,  Helseforetaksloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Psykisk helsevernloven og  Spesialisthelsetjenesteloven) i de norske helseforetakene (lov om helseforetak § 35)  Brukermedvirkning er et helsepolitisk satsningsområde, og det er viktig å se bruker-  kompetanse som en ressurs. Pasientene skal ha kunnskap om tjenesten, og de skal  medvirke og påvirke valg av behandlingsform. Det skal legges vekt på at pasienter og  pårørendes rettigheter ivaretas.

 

(SYKEHUSET INNLANDET HF 2013-2016 Hedmark og Oppland)