Lovverket for brukermedvirkning

 

§ 3-1.Pasientens og brukerens rett til medvirkning

 

Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses  den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.

 

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker.  Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8.

 

Barn under 18 år skal tas med på råd når barnets utvikling og modning og sakens art tilsier det.

 

Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende  rett til å medvirke sammen med pasienten.

Ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være til stede når helse- og om-  sorgstjenester gis, skal dette som hovedregel imøtekommes.

 

(Endret ved lov 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).