Komorbiditet (ROP lidelse, Rus og Psykiatri)

•Komorbiditet (ROP lidelse, Rus og Psykiatri) kan defineres som samtidig tilstedeværelse av én eller flere psykiske lidelser eller somatiske tilstander utover hoveddiagnosen.
 
• Komorbide psykiske tilstander er hyppig forekommende hos pasienter med psykoselidelser. De komorbide psykiske lidelsene hos pasienten må identifiseres og behandles så tidlig som mulig, ettersom komorbide lidelser har en negativ innvirkning både på prognose og resultatet av behandlingen av psykoselidelsen (Helsedirektoratet 2013).
 
Man antar at komorbiditet er regelen framfor unntaket.
 
•De mest aktuelle psykiske komorbide tilstandene hos pasienter med en psykoselidelse er angstlidelser,  depressive lidelser, personlighetsforstyrrelser og rusmiddelmisbruk. Komorbide lidelser blir ofte ikke oppdaget i den kliniske praksisen, fordi behandlere bruker ustrukturerte intervjuer i utredningen og vurderingen av pasienten. Det er derfor viktig at en antar at komorbiditet er regelen framfor unntaket, og at det gjøres en strukturert vurdering både av psykosesymptomene og eventuelle komorbide tilstander (52). Siden forekomsten av komorbide lidelser ved psykoser er høy, anbefales det å bruke strukturerte kartleggingsinstrumenter i utredningen (Helsedirektoratet 2013).