Hvorfor brukermedvirkning?

 

Brukermedvirkning er som tidligere nevnt en lovfestet rettighet og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å  forholde seg til, eller ikke. Den er også et virkemiddel på  flere nivå. Blant annet kan den bidra til kvalitetssikring i forhold til utforming og gjennomføring av både generelle og  individuelle tilbud – brukermedvirkning her kan kalles en”  vaktbikkje” som passer på at det er samsvar mellom ord og  handling i det offentlige system.

 

Brukermedvirkning har i seg selv en åpenbar egenverdi.  Det bør være en menneskerett at alle som søker hjelp blir  gitt myndighet til å styre over viktige deler av eget liv.

 

Motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i  kraft av sin grunnleggende verdighet. Dersom brukeren i  større grad kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og  ressurser, vil det kunne påvirke selvfølelse, selvtillit og  selvbilde på en positiv måte og dermed styrke brukerens  motivasjon. Dette vil igjen bidra positivt til brukerens bedringsprosess og således ha en terapeutisk effekt.