Definisjon på Erfaringskunnskap

De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslut-  ningsprosesser og utforming av tjenestetilbud”.
(Stortingsmelding nr. 34-1996-97).

 

” Med Brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. Det kan  være en som selv har en funksjonshemning, eller en som er pårørende til for eksempel  et barn eller til en som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan gi uttrykk for  sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en organisasjon”. (Stortingsmeld-  ing nr. 34 – 1996-97).

 

Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet, og en overføring av erfarings basert  kunnskap fra bruker til for eksempel beslutningstaker eller tjenesteyter. Denne over-  føringen er av største betydning for å skape de endringene som vi i fellesskap mener må  løftes frem.

 

Hensikten med brukermedvirkning er å tilføre det offentlige kompetanse som brukerne  har, og å utvikle forslag til endringer som bedrer tilbudet. Brukermedvirkning er i dag  lovpålagt og dette stiller organisasjonene overfor nye utfordringer.