Erfaringskunnskap er brukerens perspektiv!

Brukermedvirkning er lovfestet, som betyr at du har mye du skulle ha sagt når du får hjelp i offentlig helse system. Du skal ha ett avgjørende ord i forhold til den behandlingen du mottar. Hensikten med brukermedvirkning er også å tilføre det offentlige kompetanse som brukerne har, og å utvikle forslag til endringer som bedrer tilbudet. Brukermedvirkning er i dag lovpålagt og dette stiller organisasjonene overfor nye utfordringer. På denne nettsiden fokuserer jeg på rus og psykiatri utfra brukerens perspektiv. Brukermedvirkning er et virkemiddel på  flere nivå. Blant annet kan den bidra til kvalitetssikring i forhold til utforming og gjennomføring av både generelle og  individuelle tilbud. Brukermedvirkning her kan kalles en ”vaktbikkje” som passer på at det er samsvar mellom ord og  handling i det offentlige system. Det å motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i  kraft av sin grunnleggende verdighet. Dersom brukeren i  større grad kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og  ressurser, vil det kunne påvirke selvfølelse, selvtillit og  selvbilde på en positiv måte og dermed styrke brukerens  motivasjon. Dette vil igjen bidra positivt til brukerens bedringsprosess og således ha en terapeutisk effekt.